POSTANOWIENIA OGÓLNE
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
FUNDACJA BATOR TABOR POLSKA
20 LISTOPADA 2019

I.

 1. Aukcja objęta niniejszym regulaminem przeprowadzona zostanie w dniu 20 listopada 2019 roku, podczas Gali w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, pod adresem Plac Małachowskiego 3 w Warszawie.
 2. Aukcja ma cel charytatywny, co oznacza, że dochód z aukcji zostanie przeznaczony w części na pokrycie kosztów terapii rekreacyjnej dla dzieci cierpiących na raka.
 3. Aukcja zostanie przeprowadzona przez Aukcjonera reprezentującego Dom Aukcyjny Desa Unicum S.A.

II.

 1. Każdy obiekt wystawiony na aukcję ma cenę wywoławczą podaną w katalogu.
 2. Do wylicytowanej ceny każdego obiektu nie będzie doliczana żadna dodatkowa opłata dla Nabywców.
 3. Przed licytacją nie pobiera się wadium od Uczestników aukcji. Uczestnictwo w aukcji jest dobrowolne.

III.

 1. Uczestnictwo w aukcji odbywa się przez udział bezpośredni osoby licytującej w trakcie trwania aukcji, bądź za pośrednictwem pracownika Domu Aukcyjnego Desa Unicum składając zlecenie telefoniczne. Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem Aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego Desa Unicum skontaktuje się telefonicznie z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połaczenia z podanym przez klienta numerem telefonu.
 2. Zgłoszenie propozycji cenowej zakupu licytowanego obiektu odbywa się przez potwierdzenie kwoty ogłoszonej przez Aukcjonera poprzez podniesienie numeru aukcyjnego lub ręki przez uczestnika aukcji lub pracownika Domu Aukcyjnego licytującego w imieniu klienta.
 3. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest jednoznaczne z zawarciem transakcji z licytantem, który zaoferował najwyższą cenę.
 4. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

IV.

 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w Aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartej/zawartych transakcji. Dane osobowe licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego Desa Unicum oraz Fundacji Bator Tabor Polska.
 3. Każdy uczestnik Aukcji na zasadzie dobrowolności może wyrazić zgodę na podanie jego nazwy lub nazwiska do wiadomości pozostałych uczestników Aukcji, które nastapi po jej zakończeniu.
 4. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 7 dni po zakończeniu Aukcji. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności w gotówce w walucie polskiej, kartami kredytowymi oraz przelewem na rachunek bankowy:

      PKO S.A.

      Swift: PKOP PL PW

      27 1240 6292 1111 0010 6772 6449

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą wpłaty pełnej ceny nabycia na wskazane powyżej konto bankowe.
 2. Na życzenie płatników VAT, Dom Aukcyjny wystawia fakturę VAT- marża za zakupione obiekty.