REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

NA RZECZ FUNDACJI BATOR TABOR POLSKA

17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

I.

1. Aukcja objęta niniejszym Regulaminem jest aukcją jednorazową, przeprowadzoną w dniu 17 października 2018 roku podczas Gali w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki przy ul. pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. 

2. Aukcja ma cel charytatywny, co oznacza, że dochód z aukcji zostanie przeznaczony w części na wsparcie terapii rekreacyjnej dzieci cierpiących na choroby nowotworowe.

3. Aukcja jest przeprowadzana przez Aukcjonera reprezentującego Desa Unicum S.A. 

II.

1. Każdy obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

2. Do wylicytowanej ceny każdego obiektu nie będzie doliczana żadna dodatkowa opłata dla Nabywcy.

3. Przed licytacją nie pobiera się wadium od Uczestników aukcji.

4. Uczestnictwo w aukcji jest dobrowolne.

III.

1. Uczestnictwo w aukcji odbywa się poprzez udział bezpośredni osoby licytującej w trakcie trwania aukcji bądź za pośrednictwem pracownika Domu Aukcyjnego Desa Unicum składając zlecenie telefoniczne. Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego Desa Unicum połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu.

2. Zgłoszenie propozycji cenowej zakupu licytowanego obiektu odbywa się przez potwierdzenie kwoty ogłoszonej przez Aukcjonera poprzez podniesienie numeru aukcyjnego lub ręki przez uczestnika aukcji lub pracownika Domu Aukcyjnego licytującego w imieniu klienta.

3. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest jednoznaczne z zawarciem transakcji z licytantem, który zaoferował najwyższą cenę.

4. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

IV.

1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w Aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. Dane osobowe licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego Desa Unicum oraz Fundacji Bator Tabor Polska.

3. Każdy uczestnik aukcji na zasadzie dobrowolności może wyrazić zgodę na podanie jego nazwy lub nazwiska do wiadomości pozostałych uczestników Aukcji, które nastąpi po jej zakończeniu. 

4. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności w gotówce w walucie polskiej, kartami kredytowymi oraz przelewem na rachunek bankowy:Swift: PKOP PL PW 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449 prowadzony w Banku PKO S.A.

5. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą wpłaty pełnej ceny nabycia na wskazane powyżej konto bankowe.

6. Dom Aukcyjny  za zakupione obiekty wystawia na życzenie płatników VAT fakturę VAT-marża.

7. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy w Biurze Wydań Obiektów DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A 00-477 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00 oraz w sobotę w godzinach 11.00 – 16.00.